WODOCIĄGI  W GMINIE JODŁOWA

Gmina Jodłowa przystępuje do realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu w Gminie Jodłowa etap I” wraz z pompownią w m. Dzwonowa w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wykonane 11,5 km sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa będzie zasilana w wodę dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Ryglice.

Trasa sieci wodociągowej przebiegać będzie pomiędzy zabudowaniami stanowiącymi własność prywatną, publiczną oraz częściowo w pasach dróg gminnych, powiatowych i prywatnych, a także pod ciekami wodnymi.

Przyłącza wody wodociągowej, nie wchodzą w zakres inwestycji. Zostaną one wykonane na wniosek mieszkańców na podstawie odrębnego projektu. Koszty wykonania przyłączy w całości pokryte zostaną przez mieszkańców i właścicieli posesji.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę; 3 072 372,84 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 61,59% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

 

BUDOWA PRZYOBIEKTOWYCH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JODŁOWA

Gmina Jodłowa  podpisała umowę na realizację zadania pn. „ Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na  terenie Gminy Jodłowa w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

W ramach zadania Gmina Jodłowa wykona 7 przyobiektowych oczyszczalni ścieków przy następujących budynkach: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Dębowej i Dęborzynie, Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowe Dębowej  i Dzwonowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 494 tys. złotych, dofinansowanie 314 tys.zł.

W ramach naboru o dofinansowanie ubiegało 78 wniosków. Otrzymało dofinansowanie 53.