budynek CUW

Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej

39-225 Jodłowa 69

Tel. 14 666 57 65

e-mail: cTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Nowak

Czynne w godz: 7.00 -15.30

 

Z dniem 01.01.2017 r. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Jodłowej został przekształcony w Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej. Nowa  jednostka nadal prowadzi wspólną obsługę finansową, rachunkową, administracyjną i organizacyjną następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej,
 • Szkoła Podstawowa w Dęborzynie,
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

Realizuje również inne dodatkowo zlecone zadania z zakresu oświaty takie jak np.:

 • obsługa finansowo – księgowa zwrotu kosztów kształcenia młodocianych, przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej,
 • organizowanie i rozliczanie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Jodłowa,
 • zapewnianie i rozliczanie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom, uczniom i młodzieży na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
 • zwrot kosztów przejazdu dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów do szkół lub ośrodków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
 • sprawdzanie poprawności wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i w przypadku stwierdzenia braków, przygotowywanie wniosków o korektę,
 • przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w ramach corocznej rezerwy MEN,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji na cele oświatowe oraz rozliczanie tych dotacji,
 • wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i  sportowe (stypendium Wójta Gminy),
 • przygotowywanie i przedstawianie organom gminy sprawozdań, statystyk i informacji z zakresu realizacji planów finansowych Centrum i szkół, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy oraz innych dotyczących działalności tych jednostek,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Jodłowa, prowadzenie ewidencji spełniania tego obowiązku oraz spraw związanych z jego egzekucją,
  • wykonywanie zadań związanych z załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym m.in. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy oraz innych dokumentów z zakresu oświaty
  • wykonywanie uchwał i zarządzeń organów gminy z zakresu oświaty oraz współdziałanie z dyrektorami jednostek obsługiwanych, Urzędem Gminy Jodłowa, merytorycznymi komisjami Rady Gminy oraz związkami zawodowymi,
  • prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Do obsługi 5 szkół (około 600 dzieci i 100 pracowników) zatrudnionych jest w CUW-ie 5 osób: dyrektor, główny księgowy, inspektor ds. płac, kadrowa i referent ds. księgowości.