Wysokie walory Jodłowej zostały potwierdzone objęciem praktycznie całej gminy dwiema    formami ochrony krajobrazowej: Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki i Obszarem  Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Niewątpliwie atrakcyjniejszy zwłaszcza dla turystyki kwalifikowanej, jest sam park.

Obszar gminy leżący na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki cechują wysokie walory środowiska naturalnego: krajobrazowe,      przyrodnicze i   ekologiczne. Natomiast  trakcyjność turystyczna gminy wynika przede wszystkim z ukształtowania terenu, jego  malowniczych        stoków od 220 do 410 m n.p.m. Cenne przyrodniczo lasy zajmują 18 %  powierzchni gminy, a głębokie doliny potoków, łąki i pola uprawne tworzą barwną mozaikę.

Duże walory widokowe ma, przebiegająca centralnie przez gminę, szosa. Ze względu na stosunkowo niewielki ruch może być na  wykorzystywana jako trasa rowerowa.Południowymi wierzchowinami przebiega natomiast jedyny w Jodłowej znakowany żółty  zlak turystyczny  przemierzający główne pasma Pogórza Ciężkowickiego prowadzący z Siedlisk w kierunku Bieszczad. Idąc na zachód   można nim dojść przez Gilową Górę         (503 m n.p.m.) i Brzankę (534 m n.p.m.) do Siedlisk Tuchowskich, natomiast na wschód przez  Rysowany Kamień i Liwocz (561m n. p.m) do Kołaczyc. Niewysokie wzgórza, zarówno w Parku Krajobrazowym jak i w Obszarze Chronionego   Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego umożliwiają niezbyt forsowne spacery i dłuższe wycieczki. Atrakcyjną dla turystów są ponadto liczne urocze    zakątki przyrody i ciekawe zabytki. Gmina Jodłowa posiada obiekty historyczne wpisane, bądź przewidziane do wpisania do rejestru zabytków,  w Jodłowej i w Dęborzynie. W Dębowej znajduje się również kilka stanowisk archeologicznych, które w przypadku odpowiedniego zagospodarowania  mogą stać się atrakcją turystyczną. Do zachowanych obiektów zabytkowych należą:

1).Drewniany kościół pw. świętego Stanisława Biskupa z XVII w. z pięknym wnętrzem w  otoczeniu starodrzewu lipowego stanowiącego pomnik      przyrody.   (W kościółku tym do 13  ipca 2008 roku znajdowało się Sanktuarium Dzieciątka Jezus, a obecnie zostało przeniesione  obok do nowo   wybudowanego Kościoła.)

2).Klasycystyczna dzwonnica z XVII wieku.
3).Drewniana kapliczka przydrożna w Jodłowej Górnej.
4).Dwór w Dęborzynie z początku XIX wieku.
5).Cmentarze wojenne z I wojny światowej.
6).Cmentarz żydowski w Jodłowej ? Wisowej.
7).Stanowiska archeologiczne - osady z neolitu i epoki brązu we wsi Dębowa.

Brak większych zakładów przemysłowych i czyste powietrze stwarzają warunki dla   rekreacji i wypoczynku. Możliwości rozwoju turystyki jednak są uzależnione nie tylko od walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru, ale też od stanu infrastruktury  turystycznej, dostępności komunikacyjnej, położenia w stosunku do dużych aglomeracji.  Na terenie gminy  występuje obecnie jedno gospodarstwo agroturystyczne w sołectwie Dębowa, dysponujące pięcioma dwuosobowymi pokojami.

 

Podczas wędrówek podziwiać można piękne krajobrazy Duże walory widokowe ma przebiegająca centralnie przez gminę wzdłuż rzeki Jodłówka szosa. Ze względu na stosunkowo niewielki ruch może być ona  wykorzystywana jako trasa rowerowa.

Na walory turystyczne gminy wpływ mają obiekty zabytkowe. Gmina Jodłowa posiada obiekty historyczne  wpisane, bądź przewidziane do wpisania do rejestru zabytków. W Dębowej znajduje się kilka stanowisk archeologicznych.

                                                                                                                                                              

Dużą atrakcją przyrodniczą gminy jest projektowany rezerwat florystyczno - leśny "Dęborzyn". Rezerwat będzie miał charakter częściowy, a więc możliwe będzie jego  zwiedzanie nie tylko w celach naukowych, ale również edukacyjnych.