WÓJT GMINY JODŁOWA

mgr inż. Jan Janiga

Tel:  (14) 6302003

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności :

  • reprezentowanie gminy na zewnątrz i kierowanie jej bieżącymi sprawami,
  • wykonywanie funkcji kierownika Urzędu,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
  • upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w jego imieniu,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i określanie sposobu ich wykonania,
  • przedkładanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
  • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w pkt. 7 uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy objętych zakresem działania Izby,
  • organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań w tym zakresie,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu gminy,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  • zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu,
  • koordynowanie działalności samodzielnych stanowisk pracy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz organizowanie ich współpracy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
  • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  • gospodarowanie funduszem płac,
  • wydawanie zarządzeń,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy,
  • wykonywanie zadań administratora danych osobowych.