alt


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Urząd Gminy w Jodłowej uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gdzie zgodnie z art. 9 b w/w ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Jodłowa tworzy i prowadzi Wójt Gminy Jodłowa. Na podstawie art. 9c w/w ustawy przedsiębiorca, który zamierza odbierać odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisy oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  2. numer identyfikacji podatkowej NIP;

  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł1

  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dodatkowo oświadczenie to powinno zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych: http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip/ (dział ochrona środowiska) i http://www.jodlowa.eu/ (zakładka gospodarka odpadami) oraz w budynku Urzędu Gminy Jodłowa.

 

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z póź. zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy na dzień 01 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów od właścicieli z terenu gminy Jodłowa mogą wykonywać ta działalność bez wpisu do rejestru do dnia 31 grudnia 2012 r.
______________________________________________________________________

1Z opłaty tej są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy na dzień 01 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (podstawa prawna: art. 14, ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z póź. zm.)