alt

XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończony. Już po raz czwarty WOŚP zagrała również w Jodłowej.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to jeden z najważniejszych programów dotyczących ochrony przyrody w Unii Europejskiej.

 

Program powstał na podstawie dwóch dyrektyw: z dnia 2 kwietnia 1979roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa ( 79/409/EWG), tzw .dyrektywa ptasia oraz z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (92/43/EWG).tzw.dyrektywa siedliskowa.

 

Cele przyświecające tworzeniu sieci Natura 2000 są podstawą zachowania równowagi przyrodniczej w środowisku i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych, decydujących o stabilności i trwałości przyrody, co ma ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka.

 

Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terenie sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz.880 z p.zm).

 

Na opracowanej liście obszarów Natura 2000 został umieszczony obszar pod nazwą „Ostoja w Paśmie Brzanki” , znajdujący się we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami rzek Białej i Wisłoki. Obszar obejmuje swym zasięgiem niewielką część gminy Jodłowa w m. Dęborzyn ( obręb rzeki Wisłoki).

 

Na wyznaczonym obszarze , tak jak i na innych obszarach Natura 2000 obowiązują pewne ograniczenia. Art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań , które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

 

Wyznaczanie obszaru Natura 2000 na danym terenie jest często postrzegane przez społeczność oraz potencjalnych inwestorów jako zagrożenie i bariera dla dalszego rozwoju. Jednakże ochrona przyrodnicza danego obszaru nie przekreśla możliwości prowadzenia na nim inwestycji .Dla większości obszarów podstawowym wymogiem jest niezmienianie dotychczasowych funkcji oraz niepogarszanie stanu siedlisk. Oznacza to oparcie o zrównoważony rozwój, uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych przy wprowadzaniu nowych funkcji gospodarczych i lokalizacji inwestycji, bądź wykorzystywanie tych uwarunkowań do wyznaczania nowych kierunków rozwoju.

 

Utworzenie obszaru Natura 2000 to przede wszystkim bezpłatna promocja regionu ,stwarzająca szanse dla rozwoju turystyki . To także podstawy do ubiegania się o dodatkowe fundusze w ramach programów rolnośrodowiskowych, jak i innych przeznaczonych na ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich .

 

W dniu 29 października 2009 roku w sołectwie Dzwonowa odbyło się podsumowanie Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin ?Warsztaty promujące kulturę i tradycje regionalne i aktywizujące lokalną społeczność w tym zakresie.