alt

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu informuje o naborze ochotników do : SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w 2012 roku  NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ( NSR)


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA  to nowa forma służby wojskowej, do której mogą zgłosić się ochotnicy, którzy stawali do kwalifikacji wojskowej ( wcześniej „ poboru” ) i zostali uznani za zdolnych do  służby wojskowej ( kat. „A”) , a także ochotnicy, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej i nie odbywali wcześniej żadnej formy tej służby ( w tym kobiety ).

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 

 

1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

 

2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 

3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu  szeregowych.

 

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 

1) oficerów – uczelnie wojskowe;

 

2) podoficerów – szkoły podoficerskie;

3) szeregowych – ośrodki szkolenia lub jednostki wojskowe

 

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 

1)    dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 

2)    dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 

3)    dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 

 

         W każdym miesiącu odbywania służby przygotowawczej osoba pełniąca tą służbę otrzymuje:

 

     - kształcąca się na potrzeby korpusu oficerów                     - 1500 zł

 

     - kształcąca się na potrzeby korpusu podoficerów                - 1000 zł

 

     - kształcąca się na potrzeby korpusu szeregowych              - 750 zł

 

Kwoty podane są brutto i obowiązują od 1 stycznia 2010 r.


Powołanie do służby przygotowawczej będzie następowało w miesiącach:

 

     - na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów -  styczeń lub kwiecień;

 

     - na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – luty lub lipiec;

 

     - na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – styczeń, maj lub wrzesień.

- na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

 

 Po ukończeniu służby przygotowawczej, osoba, która tą służbę ukończy uzyskuje prawo do:

 

- ubiegania się o przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

- ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku właściwym  do posiadanego stopnia wojskowego.

 

Po ukończeniu służby przygotowawczej osoba, która nie podejmie żadnej formy służby wojskowej NIE PONOSI żadnych kosztów odbycia tego szkolenia.

 

 

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla korpusu szeregowych realizowane będzie w następujących terminach:

 

1)       I turnus – od dnia 16 stycznia 2012r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.;

 

2)       II turnus – od dnia 7 maja 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.;

 

3)       III turnus – od dnia 3 września 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r.;

 

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla korpusu podoficerów realizowane będzie w następujących terminach:

 

1)       I turnus – od dnia 6 lutego 2012r. do dnia 28 czerwca 2012 r.;

 

2)       II turnus – od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r.;

 
 

Do wniosku dołączyć należy:

 

     - życiorys

 

     - odpis skrócony aktu urodzenia

    - inne dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje

     - informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, ze względu na opłatę, WKU  uzyskuje we własnym zakresie (po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną ).

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE ( NSR )

            W związku z powołaniem części żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych ( NSR ) do zawodowej służby wojskowej, WKU w Mielcu prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do służby w NSR, w jednostkach wojskowych na terenie Podkarpacia oraz  w jednostkach poza terenem województwa.

           Do służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych można powołać żołnierzy rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, ukończyli służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe studentów oraz absolwentów uczelni wyższych i spełniają łącznie następujące warunki:

            - są osobami niekaranymi za przestępstwo umyślne

            - posiadają obywatelstwo polskie

            - posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej

            - ukończyły osiemnaście lat i posiadają wykształcenie

a  co najmniej wyższe – korpus oficerów

b  co najmniej średnie – korpus podoficerów

c  co najmniej gimnazjalne – korpus szeregowych

 Dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych przepisy prawne regulujące tok pełnienia tej służby przewidują szereg uprawnień:

Należności finansowe:

- uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej ( ćwiczeń wojskowych )

- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia tej służby

- prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych

 

Świadczenia rzeczowe w czynnej służbie:

- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe

- bezpłatne wyżywienie

- umundurowanie ( polowe ) i wyekwipowanie wojskowe

Świadczenia zdrowotne:

- żołnierzom NSR w czasie czynnej służby wojskowej mają zapewnioną opiekę medyczną i stomatologiczną oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Żołnierze NSR stanowią podstawową grupę osób z której rekrutuje się kandydatów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych. Utrzymana jest oczywiście zasada zgłoszenia ochotniczego ( złożenie wniosku ) i procedura kwalifikacji do służby zawodowej.

            Wniosek do służby w NSR osoby zainteresowane mogą pobrać na stronie internetowej WKU.

Do wniosku załącza się:

- odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;

 

- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów itp.

 

- uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

  

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 przyjmuje wnioski osób zainteresowanych służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w  poniedziałki do 18.00.

 

 

Informacji udzielamy w poniedziałki  w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 18:00
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Informacje o służbie przygotowawczej tel. (17) 7156520

Informacje o NSR tel. (17) 7156515

 

www.mielec.wku.wp.mil.pl

 

 

 alt

 

 alt