Informuję, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia  27 października 2022 r.   o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236), która umożliwia gminom zakup paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie danej gminy w ramach zakupu preferencyjnego. Gmina może sprzedawać paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego.

Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Za jakość paliwa stałego odpowiadają podmioty wprowadzające do obrotu to paliwo, wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowane gminom do sprzedaży paliwo stałe będzie posiadało certyfikat jakości potwierdzający jego parametry jakościowe. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn.zm.).  Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego    w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

- 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

Możliwość zakupu preferencyjnego paliwa stałego nie przysługuje osobom  w gospodarstwach domowych, na rzecz których jest dokonywany zakup, które nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej:

- 1500 kg, w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- 3000 kg, w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zakupu preferencyjnego paliwa stałego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny złożony na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny,

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy,

4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego,

5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego,

6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W związku z powyższym osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu preferencyjnego paliwa stałego proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, celem umożliwienia Gminie Jodłowa ustalenia wielkości zapotrzebowania gospodarstw domowych na to paliwo. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Jodłowa pok. nr 17 (piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Jodłowa albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /vkj10va32b/skrytka. 

                                                                                                                                   Jan Janiga

                                                                                                                            Wójt Gminy Jodłowa