Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie Il". Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej.Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do:

• osób fizycznych;

• podmiotów ekonomii społecznej;

• przedsiębiorstw społecznych;

• instytucji rynku pracy i integracji społecznej;

• jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,

• Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,

• Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem. W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych. Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.

• Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:

a) podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób, którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,

b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

• doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),

• wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,

• wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),

• wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy,

•pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.

 

Kontakt:

Biuro “ROWES” Tarnobrzeg,

ul. 1 maja 4a, pok. 508,

39-400 Tarnobrzeg

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. (15) 822-15-95 wew. 218 lub 798-890-856