Szanowni Mieszkańcy Gminy Jodłowa,

Gmina Jodłowa, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Mieszkańców możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.

 

 

Dofinansowanie w ramach Programu „Mój Prąd” może być udzielone osobom fizycznym wytwarzającym energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane ze sprzedażą energii, dystrybucją energii przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz z wprowadzeniem do sieci elektroenergetycznej wytworzonej w mikroinstalacji Mieszkańca. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20.02.2015 r. za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do 10 kW Mieszkaniec w rozliczeniu otrzymuje 0,8 kWh energii z zakładu energetycznego bez ponoszenia opłat (z wyjątkiem opłat stałych). Mikroinstalacja nie służy do wytwarzania energii w celu jej sprzedaży. Wprowadzając do sieci energię elektryczną z mikroinstalacji celem rozliczenia, Mieszkaniec staje się prosumentem.

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem), w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł na jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych przez Mieszkańca wydatków na instalację.

Dofinansowanie może być przyznane dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Nie można ubiegać się o środki na rozbudowę już istniejącej instalacji. Dofinansowaniu nie podlegają również instalacje na budynkach mieszkalnych będących w budowie. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje współfinansowane z innych środków publicznych. Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystywać instalację przez co najmniej 3 lata od dnia otrzymania dofinansowania.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, którego członkiem jest Gmina Jodłwoa w ramach swojej działalności statutowej angażuje się w realizację Programu „Mój Prąd”. W ramach proponowanych działań oferuje Państwu m.in. weryfikację i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania instalacji fotowoltaicznej, która zapewni wysokiej jakości urządzenia oraz długą gwarancję, określenie warunków umowy Mieszkańca z Wykonawcą, zabezpieczającej interes Mieszkańca, a następnie pomoc w przygotowaniu i złożeniu kompletnych wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami celem uzyskania refundacji. Mieszkaniec podpisuje umowę bezpośrednio z Wykonawcą, opłaca całą jego należność za instalację. Od dnia odbioru instalacji Mieszkaniec jest jej właścicielem.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w NFOŚiGW do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków Programu. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wpływ bezbłędnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Biorąc pod uwagę blisko 2-miesięczny okres czasu na przyłączenie mikroinstalacji do sieci oraz inne czynności zakładu energetycznego, w tym uzyskanie niezbędnego zaświadczenia, końcowy możliwy termin realizacji instalacji można szacować na połowę m-ca października 2020 r. Formuła Programu „Mój Prąd” jest następująca: wykonanie instalacji – przyłączenie do sieci – wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów – jeśli pula środków 

Programu nie będzie wyczerpana, udzielenie dofinansowania. W szczególności, Mieszkańcy muszą się liczyć
z ryzykiem, że im późniejsza data realizacji instalacji, tym większe zagrożenie, że do czasu skompletowania dokumentów środki Programu zostaną wykorzystane i nie zostanie Mieszkańcowi przyznane dofinansowanie.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Programie Mieszkaniec winien złożyć Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 16.07.2020 r. do 05.08.2020 r.:

 • w formie papierowego dokumentu w Urzędzie Gminy Jodłowa w godzinach pracy Urzędu, lubw formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Jodłowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Formularze złożone po tym terminie będą zbierane w ramach „listy rezerwowej”.

  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa www.jodlowa.eu  i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 14

 Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w Urzędzie w pokoju nr 14

 • Po zebraniu i weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Programu.

 • Po uzyskaniu ofert Wykonawców i wyborze najkorzystniejszej z nich Związek przekaże informację odnośnie oferty cenowej i zapisów umownych.

 • Mieszkaniec podpisuje umowę z Wykonawcą na realizację instalacji fotowoltaicznej.

 • Płatność wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana jest w dwóch częściach: 20% po podpisaniu umowy z Wykonawcą, 80% po wykonaniu i odbiorze instalacji.

 • Po zakończeniu montażu i odbiorze instalacji, Wykonawca przygotowuje i przekazuje do OSD Wniosek o podłączenie mikroinstalacji do sieci.

 • Mieszkaniec podpisuje umowę lub aneks do dotychczasowej umowy z zakładem energetycznym, regulujące m.in. wprowadzane energii elektrycznej do sieci, zostaje zamontowany licznik dwukierunkowy, uzyskuje zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

 • Mieszkaniec przesyła komplet dokumentów do wniosku o dofinansowanie:

 • w wersji elektronicznej w formie skanu dokumentów – do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

 • w wersji papierowej – do Urzędu Gminy lub Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Komplet dokumentów obejmuje kserokopie faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z potwierdzeniami zapłaty, oryginał zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci, informację o nr rachunku bankowego Mieszkańca, na który winno być przekazane dofinansowanie, pełnomocnictwo dla Związku do złożenia wniosku (jeżeli dotyczy).

 • Związek, w imieniu Mieszkańca przygotowuje i składa wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Mieszkaniec otrzymuje dofinansowanie na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.

W odniesieniu do poniesionych, a niezrefundowanych wydatków na instalację fotowoltaiczną, Mieszkaniec może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Programu. Informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl

Informacje ws. proponowanego przez Związek udziału Mieszkańców w Programie można uzyskać w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – tel. 13 443 70 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.