Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Historyczny mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”, w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotycznoedukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godziny 16.15. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., jej znaczenia dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację ww. zadań MON zaplanował w sumie 1 500 000 zł. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2020/WD/DEKiD BW-I.042.7.2020 str. 2 z 2 Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid