Wójt Gminy Jodłowa - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Jodłowa.

 

 

  

 

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich

2) zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania

3) numer telefonu

4) adres e-mail

5) datę urodzenia

6) wykształcenie.

Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagania braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierające klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

3) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A, pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Jodłowa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r., w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy Jodłowa po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego w 2020 r. znajdują się na stronie internetowej spisrolny.gov.pl 

Gminny Komisarz Spisowy

 Wójt Gminy Jodłowa

Jan Janiga