Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z masowym powrotem osób z zagranicy oraz studentów z akademików, młodzieży szkolnej oraz pracującej poza miejscem zamieszkania do domów położonych na terenie Gminy Jodłowa informujemy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której zmieniła się ilość osób zamieszkałych, ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Jodłowa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jodłowa www.jodlowa.eu – zakładka Dla Mieszkańca – Gospodarka odpadami – wzór deklaracji.

Zwiększona ilość osób na terenie gminy, powoduje większą ilość odpadów komunalnych, co wiąże się ze zwiększonymi  kosztami odbioru odpadów przez firmę w związku z tym bardzo ważne jest aby rzetelnie zgłaszać każdą zmianę osób mieszkających na danej nieruchomości. Tylko w takiej sytuacji zminimalizuje się ryzyko zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.