Informujemy, że zgodnie z art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2019r.poz.52 z późn.zm.) w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023.

W 2019 roku Rada Gminy Jodłowa dokona wyboru:


  • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 1 ławnika

  • do Sądu Rejonowego w Dębicy - 1 ławnika

Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 

6) duchowni;

 

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

 

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ Radzie Gminy Jodłowa:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.693)

 


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego 

W/w dokumenty ujęte w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji, jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób, gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Odpis z z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy

miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na  ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po terminie, lub nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa zakładka "Wybory ławników na kadencję 2020-2023",

 

- na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl zakładka Ministerstwo - sądy powszechne,

 

- w biurze Rady Gminy Jodłowa, pok. 7

 

Wszelkich informacji dotyczących naboru na ławników udziela  biuro Rady Gminy Jodłowa tel.14 630 20 11.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz załącznikami należy dostarczyć do biura Rady Gminy Jodłowa w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura Rady Gminy) w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.