Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w załączniku.

Wnioski można składać:

- tradycyjnie (papierowo) na sali obrad Urzędu Gminy Jodłowa (I piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

- elektronicznie na skrzynkę ePUAP (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6833 045.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy (4).doc)Wniosek.doc44 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf)Wniosek.pdf216 kB
Pobierz plik (Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.doc)Jak wypełnić wniosek57 kB
Pobierz plik (RODO.Dodatek.Węglowy.doc)RODO37 kB