W dniu 20.12.2018r. Gmina Jodłowa podpisała umowę  na realizacje inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa”  w zakresie wykonania robót budowlanych. Umowa została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik i MULTIKOP Sp. z o.o.. Termin realizacji umowy – do 31.12.2020r.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr RPPK.04.03.01-18-0013/17/00  z dnia 26 lipca 2018r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ze środków  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach osi  Priorytetowej IV „Ochrona środowiska  naturalnego i dziedzictwa  kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020 . Wartość podpisanego kontraktu: 21 124 905,60 zł.