Wójt Gminy Jodłowa informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a pkt. 1 i 3 oraz ust. 5ab oraz art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) trwają kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy Urząd Gminy Jodłowa prowadzi kontrolę w zakresie  posiadania umowy przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jodłowa.

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Uchwała Nr XXII/47/20 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12.08.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Poz. 3288 z późn. zm.). Regulamin poucza o obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na pół roku, natomiast w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się do gruntu lub na zewnątrz jego zawartości. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki lub do lasu.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a – podlega karze grzywny.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, które są przedmiotem kontroli narzuconej przez Ustawodawcę.