W dniu 28 kwietnia 2024 r. w sołectwach gminy Jodłowa odbędą się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej (czynne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.

Głosowanie odbędzie się w lokalach komisji wyborczych w godzinach od 800 do 1600, bez przerwy.

Przed przystąpieniem do głosowania każdy wyborca musi okazać komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa www.ugjodlowa.itl.pl/bip w zakładce „Wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich 2024”.