W ostatnim czasie w prasie oraz na portalach społecznościowych można było przeczytać informacje o rzekomo nieprzychylnym podejściu władz Gminy Jodłowa do „Towarzystwa Sportowego Jodłowa” oraz o konflikcie wokół używania stadionu piłkarskiego w Jodłowej.

Aby w pełni odnieść się do zaistniałej sytuacji, wypada sięgnąć do jej genezy, która przedstawia się następująco: 

 

1.  Konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2023 r.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa zawarte są w uchwale Nr III/92/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. poz. 232).

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, w dniu 23.11.2022 r. ogłoszono otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2023 r. Termin składania wniosków ustalono do dnia 7.12.2022 r. W dniu 6 grudnia, termin ten został przedłużony do 13.12.2022 r. Ogłoszenie o konkursie było podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie, wpłynął jeden wniosek o przyznanie dotacji, złożony przez Jodłowską Akademię Piłkarską Diament. Projekt ww. Akademii został oceniony pozytywnie  i zaakceptowany. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 21.12.2022 r. Wyniki konkursu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jodłowa oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W dniu 29.12.2022 r., tj. po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie, do Urzędu Gminy Jodłowa wpłynął wniosek Towarzystwa Sportowego Jodłowa o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Wiejskiej Jodłowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Ponadto, wniosek ten nie został sporządzony na formularzu określonym w załączniku do uchwały Nr III/92/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. poz. 232). Wniosek ów nie został rozpatrzony merytorycznie ze względu na złożenie go przez Towarzystwo Sportowe Jodłowa po terminie wyznaczonym na takie działanie, a także po rozstrzygnięciu konkursu.

Gmina Jodłowa nie może działać wbrew ustalonemu terminarzowi oraz wbrew zasadom konkursu, który ogłosiła i przeprowadziła. Jedynie przedstawiciele Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament zastosowali się do wymaganych prawem procedur związanych   z przyznaniem dotacji i spełnili przesłanki jej otrzymania.  

 2. Użyczenie boiska sportowego.

W dniu 2.12.2022 r. Jodłowska Akademia Piłkarska Diament w Jodłowej zwróciła się do Gminy Jodłowa z wnioskiem o zawarcie na jej rzecz kolejnej już umowy użyczenia boiska sportowego. W związku z tym, Wójt Gminy  w dniu 8.12.2022 r. ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament. Wykaz ten został opublikowany poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.12-28.12.2022 r., a ponadto informacja o jego wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Obserwatorze Lokalnym. W tym czasie, Towarzystwo Sportowe Jodłowa nie złożyło żadnego wniosku, z którego wynikałoby zainteresowanie boiskiem sportowym.

W dniu 29.12.2022 r.  Gmina Jodłowa podpisała z Jodłowską Akademią Piłkarską Diament umowę użyczenia wspomnianego obiektu na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Dopiero po podpisaniu przedmiotowej umowy, wpłynął do Urzędu Gminy Jodłowa wniosek Towarzystwa Sportowego Jodłowa o wydzierżawienie tego samego boiska sportowego. W związku z tym, że boisko zostało oddane w użyczenie Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament, Gmina nie mogła wydzierżawić go równocześnie na rzecz Towarzystwa Sportowego Jodłowa. Zgodnie z przepisami prawa, które Gmina Jodłowa zobowiązana jest stosować, ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch odrębnych umów z różnymi jednostkami, skoro te umowy przewidują użytkowanie tego samego gruntu.

Mając na uwadze powyższe, jak też brak wpływu na biuro podawcze Urzędu formalnoprawnego wniosku Towarzystwa Sportowego Jodłowa w odpowiednim terminie, Wójt Gminy Jodłowa nie mógł ani odmówić zawarcia umowy z Akademią, ani też zaprosić do podpisania takiej przedstawicieli Towarzystwa Sportowego Jodłowa, skoro w ślad za słownymi deklaracjami osób odpowiedzialnych za ww. podmiot, nie pojawiły się stosowne działania.

Mimo to, z myślą o rzeczywistym wsparciu inicjatywy Towarzystwa Sportowego Jodłowa, dzięki staraniom Wójta Gminy, w umowie z Jodłowską Akademią Piłkarską Diament znalazło się postanowienie umowne, zgodnie z którym boisko sportowe mogło zostać oddane pod pewnymi warunkami w dalsze użyczenie, przez podmiot korzystający z niego obecnie (tj. Akademię). Gmina Jodłowa miała nadzieję, że oba przedsięwzięcia sportowe uda się pogodzić sprawiedliwym konsensusem, oczywiście przy respektowaniu potrzeb oraz harmonogramu obowiązującego Jodłowską Akademię Piłkarską Diament jako klubu sportowego, który boisko użytkuje na podstawie obowiązującej umowy.

Dnia 23.02.2023 r. do Urzędu Gminy Jodłowa wpłynął pisemny apel rodziców dzieci trenujących w Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament, zawierający opis obaw związanych z ewentualnym udostępnieniem klubowi Towarzystwa Sportowego Jodłowa boiska sportowego, jak również rekomendację dla Prezesa Stowarzyszenia Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament, “aby mając na uwadze rozwój akademii, bezpieczeństwo dzieci oraz wspólne dbanie o stworzone warunki funkcjonowania akademii, mimo wszystko nie wyraził zgody na udostępnienie boiska oraz zaplecza dla zawodników seniorskich z nowo tworzącego się klubu.” Autorzy apelu przekonywali wieloma argumentami, że nie ma możliwości połączenia gry zawodników akademii z zawodnikami klubu seniorskiego.

Gmina Jodłowa postanowiła zaangażować się, w miarę prawnych możliwości, w pomoc ww. klubom sportowym dot. wypracowania wspólnego porozumienia.

Tymczasem na profilu Towarzystwa Sportowego Jodłowa w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się oświadczenia jego przedstawicieli, zawierające twierdzenia i komentarze, które - podawane w sposób subiektywny oraz wybiórczy - pomijały kluczowe dla sprawy informacje, niezbędne dla zrozumienia złożoności zagadnienia. Takie oto działania wywołały lawinę komentarzy w sprawie, zaburzając jej odbiór wskutek niepełnego, a przez to wprowadzającego w błąd przedstawienia stanu faktycznego osobom postronnym.

W tym miejscu władze Gminy Jodłowa oświadczają, że wszystkie podmioty działające na terenie Gminy traktowane są równorzędnie, o czym świadczy między innymi fakt, że zarówno Jodłowska Akademia Piłkarska Diament jak i Towarzystwo Sportowe Jodłowa korzystały bezpłatnie i bez ograniczeń  z innych obiektów sportowych należących do Gminy (jak np. sala gimnastyczna, boisko Orlik). Każda inicjatywa zmierzająca do aktywizacji mieszkańców wokół sportu odbierana jest pozytywnie. Nie zmienia to jednak konieczności działania Gminy w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Władze Gminy zauważają, że stadion w Jodłowej powstał w celu korzystania z niego przez mieszkańców, także dla sportu seniorskiego. Z takiego właśnie powodu, obecnie Gmina postanowiła rozwiązać umowę z Jodłowską Akademią Piłkarską Diament i  przekazać stadion do użytkowania przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zarządzać będzie stadionem i oddawać go do użytkowania – wynajmować na treningi oraz imprezy sportowe i rekreacyjne, za odpłatnością pokrywającą koszty utrzymania stadionu. W ten sposób, wszystkie podmioty będą miały równy – dostosowany do odpowiedniego grafiku - dostęp do stadionu.

Niezmiennie priorytetem dla Gminy pozostaje przy tym wychowanie fizyczne dzieci  i młodzieży, które zawsze było, jest i będzie wspierane w miarę wszelkich dostępnych możliwości.

Władze Gminy Jodłowa wyrażają głębokie ubolewanie, że nie udało się wypracować wspólnego planu porozumienia, który zadowoliłby każdą ze stron oraz zapewniłby jednocześnie równe traktowanie klubów sportowych, w tym ich prawa i obowiązki. Zaistniała sytuacja pokazuje, iż pomimo dobrej woli wszystkich osób prowadzących rozmowy, ujawniły się różnice nie do pogodzenia, które to wywołały konieczność podjęcia stanowczych rozwiązań. Gmina Jodłowa jest przekonana, że pozwolą one uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości, a także przyniosą sukcesy zarówno Jodłowskiej Akademii Piłkarskiej Diament, Towarzystwu Sportowemu Jodłowa, jak i innym inicjatywom sportowym, podejmowanym przez mieszkańców.

Wójt Gminy Jodłowa

Jan Janiga