W związku z Ogłoszeniem naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwanego  dalej „Programem”, Gmina Jodłowa  zaprasza zainteresowane  osoby i podmioty  do zgłaszania  zadań  do dofinansowania z w/w Programu  do Urzędu Gminy Jodłowa pok.nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Dofinansowanie z Rządowego  Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840)lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 tej ustawy, do którego  tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego  zarządu, ograniczonego prawa  rzeczowego  albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca.

Dofinansowanie na w/w zakres prac można uzyskać w trzech kategoriach :

  1. do 150 000,00zł
  2. do 500 000,00 zł
  3. do 3 500 000,00zł

 

 Wnioskodawca zgłaszając chęć uzyskania dofinansowania  powinien złożyć następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy
  • przedmiot zadania inwestycyjnego, w tym jego nazwę, opis, przewidywaną wartość potwierdzoną kosztorysem wykonanym przez osoby uprawnione oraz kwotę wkładu własnego
  • wnioskowaną kwotę dofinansowania z programu.

Ponadto proszę o przedstawienie:

1) oświadczenia  o zapoznaniu się  z Programem   i zobowiązaniu się do stosowania postanowień regulaminu  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2) oświadczenie dotyczące wpisu zabytku do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 tej ustawy

Termin na dostarczenie w/w dokumentów ustala się do dnia 01.03.2023r.

Jednocześnie informuję, że Gmina Jodłowa jest w trakcie procedowania projektu Uchwały  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Po wejściu w życie  w/w Uchwały  zostanie ogłoszony nabór wniosków na podstawie którego Gmina Jodłowa dokona wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami.

Poniżej link do informacji o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Wókt Gminy Jodłowa

Jan Janiga