W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za dostarczenie gazu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

I. Ważne kryterium dochodowe

Warunkiem ubiegania się o refundację podatku VAT jest spełnienie kryterium dochodowego: - 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

- w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.,

- w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

II. Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

III. Sposób złożenia wniosku:

- Tradycyjnie w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

- Za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Adres skrzynki ePUAP: /GOPSJODLOWA/SkrytkaESP

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

- Przy użyciu aplikacji mObywatel (publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

IV. Wymagane załączniki:

W każdym przypadku:

  • rozliczeniowa faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

  • dokumenty zaświadczające o dochodzie

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd sam uzyskuje dane o dochodzie.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji, mogą to być m.in.:

  • dowód zasądzenia alimentów,

  • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

  • informacje o przyznanym stypendium,

  • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

V. Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu jednej lub kilku faktur VAT (w zależności od okresu rozliczeniowego danego gospodarstwa domowego)

  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni za rok 2023.

VI. Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

- Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

- Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6833 045 lub w siedzibie GOPS Jodłowa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT (2).doc)Wniosek202 kB
Pobierz plik (Jak_wypełnić_wniosek_o_zwrot_podatku_VAT_gaz.doc)Jak wypełnić wniosek82 kB
Pobierz plik (Klauzula RODO refundacja VAT (1).doc)Klauzula RODO31 kB