scout-331849_960_720.png3 GZ szare wiewiórki oraz 6DH Młode Jodełki otrzymały minigranty od Komendy Hufca Dębica na działania programowe łączną kwotę 1.000 złotych.

 

 

 

 

 

 

1. Jednostka zgłaszająca wniosek

a) nazwa: 3 Gromada Zuchowa „Szare Wiewiórki”

b) miejsce działania: Jodłowa, SP Nr 1 im. ks. F. Blachnickiego w Jodłowej

c) drużynowy (imię, nazwisko, e-mail, telefon): Barbara Wójcik,

d) ilość członków: 16 i drużynowa

2. Nazwa proponowanego działania i jego zwięzły opis wraz z przedstawieniem celów i zakładanych rezultatów [należy ogólnie opisać co będzie realizowane, jakie są planowane cele i rezultaty realizacji działania]

Kwiaty dla naszych Mam

Celem projektu jest przeszkolenie zuchów w zakresie wykonywania kwiatów (krokusów) z krepiny/ bibuły włoskiej z zastosowaniem florystycznych środków technicznych oraz elementów dekoracyjnych. Zuchy poznają jakie są podstawowe florystyczne środki techniczne (drut florystyczny, sucha gąbka, pinholder, cążki do drutu, klej na gorąco, florystyczna plastelina mocująca), materiały dekoracyjne (mała doniczka – osłonka, mech, tasiemka) oraz jak należy jej wykorzystywać.

Po przeszkoleniu dotyczącego zasad wykorzystywania ww. środków florystycznych zuchy będą robić krokusy. Dla swoich Mam każdy z zuchów powinien wykonać kompozycję kwiatową umieszczoną w ozdobnej doniczce. Dla wszystkich Mam zgromadzonych na Dniu Matki w SP Nr 1 w Jodłowej zuchy wykonają po jednym kwiatku (łącznie ok. 100 szt.) oraz pamiątkowym bileciku z życzeniami. Podczas uroczystości zuchy będą rozdawać Mamom kwiaty.

Rezultatami działań ma być zaciekawienie zuchów elementami florystyki, integrację wewnątrz 3 GZ, integrację ze środowiskiem lokalnym naszej miejscowości, współpracę z SP Nr 1 w Jodłowej, uwrażliwienie na obchodzenie Dnia Matki, promowanie gromady i ZHP na zewnątrz.

3. Termin realizacji działania

a) początek: 30.04.2019

b) koniec: ok. 28.05.2019

c) terminy głównych elementów (jeśli dotyczy - gry, warsztaty)

30.04.2019 – rozpoczęcie projektu: warsztaty dla zuchów – jak zrobić krokusy z krepiny/ bibuły włoskiej,

07.05.2019 – 21.05.2019 – planowane 3 zbiórki na których zuchy będą robić krokusy i kompozycje kwiatowe,

między  21 – 28.05.2019 – uroczystości z okazji Dnia Matki w SP Nr 1 w Jodłowej.

4. Czy proponowane działanie zakłada współpracę/zaproszenie innych jedostek? Jeżeli tak, proszę opisać charakter/zasady na jakich się to odbędzie.

Działanie zakłada współpracę z SP Nr 1 w Jodłowej oraz organizatorami akademii z okazji Dnia Matki.

5. Źródła finansowania zadania

a) wnioskowana kwota dotacji: 500,00 zł

b) planowany wkład własny: 200,00 zł

Jeśli zakładany jest wkład własny, to proszę opisać jak będzie pozyskany – czy będzie to składka zadaniowa (jeśli tak to od kogo zbierana i w jakiej kwocie) czy np. planowane jest pozyskanie innych sponsorów (jeśli tak to jakich i w jaki sposób).

Planowanie pozyskanie sponsorów  w ramach współpracy 3 GZ ze szkołą i Gminą Jodłowa:

- Rada Rodziców przy SP Nr 1 im. ks. F. Blachnickiego w Jodłowej,

 - Wójt Gminy Jodłowa – Pan Jan Janiga

6. Inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku

3 GZ działa od 2016 r. i cieszy się popularnością wśród dzieci z klas I- III SP Nr 1 im ks. F. Blachnickiego w Jodłowej. Zuchy bardzo aktywnie włączają się we wszelkiego rodzaje akcje na terenie gminy, same je inicjują (np. prezenty świąteczne dla emerytowanych pracowników szkoły, udział w świętach narodowych, Dzień Matki), na terenie powiatu i Hufca Dębica (np. udział w zlotach) czy Chorągwi Podkarpackiej (np. BŚP).  Dzieci biorą też udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn – włącz historię oraz realizują propozycje programowe (np. BŚP, Drużyna Niepodległości).

Warsztaty florystyczne będzie prowadzić drużynowa – uczestniczka kursu florystycznego.

 

 

 

1. Jednostka zgłaszająca wniosek
a) nazwa: 6DH Młode Jodełki
b) miejsce działania: Jodłowa
c) drużynowy (imię, nazwisko, e-mail, telefon PWD Aneta Janaś)
d) ilość członków: 22

2. Nazwa proponowanego działania i jego zwięzły opis wraz z przedstawieniem celów i zakładanych rezultatów

„Śladami bohaterów naszej miejscowości”

Cele:
- kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla miejscowego  dziedzictwa kulturowego;
- kształcenie tożsamości narodowej i małej społeczności lokalnej;
- przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju;
- rozwijanie poczucia przynależności do narodu, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami;
- rozwijanie wrażliwości patriotycznej i estetycznej;
- poznanie ciekawych zakątków w naszej miejscowości Jodłowej; 
- szukanie w Internecie, przewodnikach turystycznych miejsc, które warto odwiedzić na terenie gminy Jodłowa;
- osobiste poznawanie miejsc historycznych;
- poznawanie miejsc związanych z życiem;
- świadomość zagrożeń zanieczyszczenia środowiska w wielkich aglomeracjach miejskich;
- poznanie środowiska przyrodniczego miejscowości;
- kultura osobista w miejscach pamięci narodowej i miejscach publicznych;
- szacunek dla dziedzictwa narodowego;
- utożsamianie się z narodem polskim;
- oddawanie hołdu poległym w walce o wolność kraju;
- miłość do ojczyzny;
- szacunek do przyrody;

Działania: 

- Stworzenie Spacerownika  w formie albumu „Bohaterowie naszej miejscowości" (konkurs dla harcerzy z nagrodami na najciekawszy pomysł i wykonanie)

- Pieszy rajd po terenie naszej miejscowości i odnajdywanie miejsc związanych z sławnymi postaciami z naszego regionu (Zbyszko Cyganiewicz, Ks .Jan Mleczko, płk. Wojska Polskiego Bolesław Krzyżanowski, poeta Mieczysław Jastrun, Barbara Kostrzewska, żołnierze wyklęci z naszego terenu, bohaterowie walczący podczas powstań narodowych i wojen – spoczywają w zbiorowych mogiłach na terenie gminy, Najcenniejszym zabytkiem Jodłowej jest drewniany kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika,  Pomnik Grunwaldzki i Konstytucji 3 maja, którego budowę rozpoczęto w 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, odsłonięty 3 maja 1914 roku oraz kilka zabytkowych kapliczek, najstarsze pochodzące z XIX wiek, w sołectwie Wisowa, na grzbiecie łączącym przysiółek z Rysowanym Kamieniem (427 m n.p.m.) jest stary cmentarz żydowski z XIX wieku, pamiątka z czasów, gdy liczna społeczność żydowska zamieszkiwała Jodłową).

- Wywiady i spotkania z rodzinami bohaterów podczas zbiórek harcerskich.

- Stworzenie wystawy i prezentacja jej w Domu Kultury w Jodłowej oraz na Pikniku naukowym w szkole, później przekazanie tej wystawy do lokalnego muzeum znajdującego się w szkole.

- Złożenie kwiatów i oddanie hołdu bohaterom przy pomnikach Konstytucji 3 maja i bitwy pod Grunwaldem.

Podsumowanie: Konkurs na ułożenie rymowanek o bohaterach z naszej miejscowości.

Rezultaty : Wspólne spędzenie czasu, uświadomienie sobie jak ważne jest nasze pochodzenie, historia małej ojczyzny, współpraca ze społecznością lokalną, promowanie harcerstwa w środowisku.

 3. Termin realizacji działania
a) początek: maj 2019
b) koniec: październik 2019
c) terminy głównych elementów (jeśli dotyczy - gry, warsztaty)

- Spacerownik (maj 2019)

- Pieszy rajd (Dzień Dziecka 1 czerwca 2019r)

- Wystawa (16 czerwca –Dzień Pikniku - koniec czerwca 2019 r.

- Wywiady i spotkania z rodzinami bohaterów (wrzesień 2019r.)

- Hołd dla bohaterów (koniec września 2019r)

- Podsumowanie (październik 2019r.)