Szanowni mieszkańcy, ostatnio słyszymy wiele głosów o bezpodstawnym zamknięciu naszego składowiska odpadów jak również sortowni.

 

 

 

Wyjaśniamy więc, że: zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazują przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którymi dla odpadów zmieszanych w Regionie Zachodnim (do którego należy Gmina Jodłowa) są Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie oraz Instalacja mechaniczno- biologczna przetwarzania odpadów w Paszczynie. Tylko w przypadku jeśli RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn mogą zostać one przekazane do instalacji zastępczej, którymi w naszym regionie są Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów Tarnobrzeg, Sortownia odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki w Krośnie, Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii w Rzeszowie. Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego z 27 sierpnia 2012 r. Składowisko odpadów w Jodłowej mogło pełnić funkcje instalacji zastępczej tylko do końca 2012 r.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz przyjmowania na składowisko odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 200301 (odpady w worku czarnym). Wszystkie te odpady należy kierować do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniających mechaniczno- biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych o frakcji nadającej się w całości lub w części do odzysku.

Marszałek Województwa Podkarpackiego w decyzji z dnia 21.01.2014 r. ustalił datę zaprzestania składowania odpadów na Składowisku odpadów w Jodłowej na dzień 10.01.2014 r. Od 2014 r. do grudnia 2018 r. prowadzona była rekultywacja Składowiska odpadów w Jodłowej.